PROTOKÓŁ 1/2014

z VI Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

z dnia 13.02.2014 r.

W zebraniu, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięły udział 22 osoby. Obrady otworzyła p. K. Mroszczyk przedstawiając obecnym cele niniejszego zebrania i porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie, zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2013.
 2. Rozpatrzenie, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Wysokość składki członkowskiej na rok 2014.
 5. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Wybór Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawy różne.

Zaproponowany porządek zebrania został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Po uchwaleniu regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia rozpoczęto wybieranie przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę p. K. Mroszczyk. W przeprowadzonym jawnym głosowaniu przewodniczącym zebrania została p. K. Mroszczyk, uzyskując 22 głosy „za”. Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę p. A. Kukuła, W przeprowadzonym jawnym głosowaniu protokolantem zebrania została p. A. Kukuła, uzyskując 22 głosy „za”. W tym miejscu
p. A. Kukuła objęła funkcję Komisji Skrutacyjnej.

Ad.1.

Przewodnicząca zebrania p. K. Mroszczyk przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2013. Po odczytaniu I części sprawozdania mówiącej o danych, celach statutowych, zasadach i formach działalności szczegółowej analizie Członków poddano kolejne punkty sprawozdania:

 • informacje o działalności statutowej:

- zdarzenia prawne o skutkach finansowych

- wykorzystanie środków pochodzących z 1 %,

- ilości podjętych uchwał przez Zarząd,

- liczba członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w 2013r,

- przychody Stowarzyszenia w 2013r,

- informacja o poniesionych kosztach w 2013 r,

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2013 r. zostało zatwierdzone pozytywnie i zatwierdzone uchwałą nr 1/2014 Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za” głosowały 22 osoby.

Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik do uchwały nr 1/2014

Ad .2

Przewodnicząca zebrania p. K. Mroszczyk przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za rok 2013. Członek Zarządu p. S. Stanek pełniąca funkcję księgowej szczegółowo objaśniała poszczególne punkty sprawozdania. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2013 r. zostało zatwierdzone pozytywnie uchwałą nr 2/2014. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za” głosowały 22 osoby.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do uchwały nr 2/2014 .

Ad.3.

W tej części zebrania członek Komisji Rewizyjnej p. M. Wiesiołek przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r. zostało zatwierdzone pozytywnie
uchwałą nr 3/2014. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie -„za” głosowały 22 osoby.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały 3/2014.

Ad.4.

Przewodnicząca zebrania p. K. Mroszczyk przedstawiła zebranym propozycję Zarządu
w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2014. Zarząd proponuje składkę członkowską w wysokości
30 zł w roku 2014 ze względu na koszty administracyjne. Członkowie Stowarzyszenia obecni na zebraniu zatwierdzili propozycję Zarządu pozytywnie. Składka członkowska wynosi 30 zł w roku 2014.

Uchwała nr 4 /2014 została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za” głosowały 22 osoby.

Ad. 5.

Przewodniczący Zebrania K. Mroszczyk ogłosiła głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, który zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zakończył swoją kadencję –
§ 21 pkt 3. P. G. Wiciok (członek KR) złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi w jawnym głosowaniu głosowało 18 osób, 4 osoby- wstrzymały się od głosowania. W dniu 13.02.2014 r. Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie VI Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium. W głosowaniu nie brali udział członkowie Zarządu oraz prezes Stowarzyszenia . Uchwała nr 5 /2014

Ad. 6

 • Wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Przewodniczący zebrania p. K. Mroszczyk rozpoczęła wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Wpłynęła kandydatura:

 1. p. K. Mroszczyk- zgłoszona przez p. J. Chabraszewskiego;
 2. p. M. Szendzielorz- Nowakowskiej zgłoszona przez p. B. Macygon;
 3. p. J. Chabraszewskiego zgłoszona przez p. P. Nowakowskiego.

W jawnych wyborach za kandydaturą p. K. Mroszczyk głosowały 22 osoby. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia została p. K. Mroszczyk. Uchwała nr 6 /2014 została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za” głosowały 22 osoby.

 • Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na zebraniu zgłosili następujące kandydatury na członków Zarządu:

 1. p. M. Szendzielorz- Nowakowska;
 2. p. S. Stanek;
 3. p. J. Chabraszewski;
 4. p. A. Kukuła;
 5. p. A. Dziemba.

Członkami Zarządu zostali:

 1. p. M. Szendzielorz- Nowakowska;
 2. p. S. Stanek;
 3. p. J. Chabraszewski.

Uchwała nr 7 /2014 została przyjęta przez zebranych jednogłośnie, „za” głosowały 22 osoby.

 • Wybory członków Komisji Rewizyjnej

Członkowie Stowarzyszenia obecni na zebraniu zgłosili następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej:

 1. p. B. Macygon;
 2. p. G. Wiciok;
 3. p. I. Mielcarz;
 4. p. M. Wiesiołek;
 5. p. H. Sachta- Gruner;
 6. p. A. Kukuła.

Osoby kandydujące wyraziły zgodę na kandydowanie oraz oświadczyły, że spełniają wymagania zawarte w §23 pkt 10 i 11 Statutu Stowarzyszenia. Głosowanie odbyło się w sposób jawny, na każdego kandydata osobno. W wyniku głosowania poszczególne kandydatury w głosowaniu indywidualnym otrzymały następującą ilość głosów:

 1. p. B. Macygon-„za” głosowały 22 osoby;
 2. p. I. Mielcarz- „za” głosowały 22 osoby;
 3. p. A. Kukuła- „za” głosowały 22 osoby.

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

 1. p. B. Macygon;
 2. p. I. Mielcarz;
 3. p. A. Kukuła

Uchwała nr 8 /2014 została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za” głosowały 22 osoby

Ad. 7

Walne Zebranie Członków dokonało zmian zapisów w aktualnie obowiązującym statucie.
I tak:

- w paragrafie 2 dopisano punkt: 2. Stowarzyszenie jest organizacją prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

- w rozdziale II zmieniono paragraf 5, który aktualnie brzmi:

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rehabilitacji, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych, w szczególności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie

2. Udzielanie wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego podmiotom fizycznym i prawnym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie w zakresie;

a) przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji zaplecza sportowego, socjalnego, rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

b) rozwoju bazy edukacyjno - terapeutycznej,

c) rozwoju bazy medycznej i rehabilitacyjnej,

3. Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.

5.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji terapeutycznych osób i instytucji zainteresowanych rehabilitacją, integracją i reintegracją społeczna i zawodową niepełnosprawnych.

6.Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych .

7.Ochrona i promocja zdrowia oraz prozdrowotnego stylu życia osób z niepełnosprawnością.

8.Udzielanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom bezpośredniej kompleksowej pomocy w zakresie wynikającym z potrzeb środowiska niepełnosprawnych.

9.Organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

10.Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska.

11.Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.

12.Wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego

- w rozdziale II zmieniono paragraf 6, który aktualnie brzmi:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

• Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych ich rodzinom i opiekunom w trudniej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin , w tym:

- Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii dla osób niepełnosprawnych,

- Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych

- Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych , w tym likwidowanie uprzedzeń wobec niepełnosprawnych,

- Tworzenie i realizowanie programów reintegracji społecznej i zawodowej dla niepełnosprawnych jako grupy podlegającej wykluczeniu społecznego w formie centra integracji społecznej ,klubów integracji społecznej oraz samopomocy.

- Organizowanie działalności integrującej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych ich rodziców, opiekunów, wolontariuszy i przyjaciół.

• Tworzenie, rozwijanie oraz prowadzenie placówek działających w sektorze ochrony zdrowia oraz placówek edukacyjnych w tym szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków wsparcia oraz innych form rehabilitacji, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

• Organizowanie i finansowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkoleń i warsztatów, i seminariów dla podmiotów fizycznych i prawnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Współpracę z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.

• Prowadzenie, finansowanie organizowanie rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizjoterapią

• Organizowanie prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

• Podejmowanie innych działań służących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

• Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych z udziałem niepełnosprawnych

• Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych mających w swoim programie rehabilitację i rekreację,

• Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych

• Promocję sportu osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,

• Organizowanie warsztatów, wystaw, festiwali, konferencji pokazów i innych dla osób niepełnosprawnych i z udziałem osób niepełnosprawnych promujący ich aktywność

• Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska .

• Współpracę z organami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

• Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia

• Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

• Organizowanie akcji wspierających i promujących wolontariat

• Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych

- zmieniono paragraf 7 , który brzmi:

Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

1. Kod PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

2. Kod PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

3. Kod PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

4. Kod PKD 58.19.Z -Pozostała działalność wydawnicza

5. Kod PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

6. Kod PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

7. Kod PKD 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne

8. Kod PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe

9. Kod PKD 85.31.A - Gimnazja

10. Kod PKD 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

11. Kod PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

12. Kod PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

13. Kod PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

14. Kod PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

15. Kod PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

16. Kod PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

17. Kod PKD 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

18. Kod PKD 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

19. Kod PKD 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób Niepełnosprawnych

20. Kod PKD 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

21. Kod PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

22. Kod PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

23. Kod PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

24. Kod PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

25. Kod PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

- zmieniono paragraf 8, który brzmi:

Odpłatną działalnością pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

1. Kod PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

2. Kod PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

3. Kod PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

4. Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

5. Kod PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

6. Kod PKD 87.20.Z Pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7. Kod PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

8. Kod PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

- zmieniono paragraf 9, który brzmi:

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą tylko jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego organizacji.

2. Stowarzyszenie przeznacza cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez organizację.

- paragrafie 32 wykreślono słowo „jednoosobowo” i aktualnie paragraf brzmi –

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych jest upoważniony Prezes bądź Wiceprezes działając łącznie z innym członkiem zarządu.

2. Wszystkie dokumenty i pisma w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes bądź Wiceprezes działając łącznie z innym członkiem zarządu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w jawnym głosowaniu przyjęło zmiany w Statucie. Jednocześnie przyjęło tekst jednolity obowiązującego Statutu Stowarzyszenia.

Do Statutu został wpisana działalność gospodarcza, jednak jej uaktywnienie będzie zależało od decyzji Wolnego Zebrania Członków.

Uchwała nr 9/2014 została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za” głosowały 22 osoby

Informacje o aktywności Stowarzyszenia w roku 2013 ukazywały się w lokalnej prasie.

przewodniczący zebrania sekretarz zebrania

K. Mroszczyk A. Kukuła