SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA ZA ROK 2012


NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORGANIZACJI

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie

ADRES: ul Zamkowa 5, 47-175 Kadłub

SIEDZIBA: kraj - Polska, województwo -opolskie,  powiat -strzelecki, gmina –Strzelce Opolskie.

DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

25.05.2008 r. XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000306950

INFORMACJA DOTYCZĄCA NR REGON, NR NIP

Główny Urząd Statystyczny w Opolu REGON 160194550

Urząd Skarbowy w Strzelcach Op. NIP 7561930964

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1.Kornelia Mroszczyk –  PREZES

2. Jolanta Wojtaszak - WICEPREZES

3. Helena Sachta - Griner -  WICEPREZES

4.Sylwia Stanek - CZŁONEK

5.Mara Bobrowska - CZŁONEK

OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie  i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju oraz edukacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych
 3. wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego
 4. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań osób niepełnosprawnych
 5. wspieranie programów oraz działań promujących prozdrowotny styl życia osób niepełnosprawnych
 6. organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
 7. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie:
  1. przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji kompleksu sportowego, rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
  2. rozwoju bazy dydaktycznej,
  3. rozwoju bazy medycznej,
  4. doskonalenia kadry terapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

―    współpracę z organami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

―    organizowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkoleń i warsztatów,

―    współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,

―    gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,

―    organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych zaspokajających różne potrzeby mieszkańców DPS ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspomagających oraz stymulujących rozwój psychofizyczny i społeczny mieszkańców DPS,

―    organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych mających w swoim programie rehabilitację i rekreację,

―    organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,

―    promowanie i organizowanie wolontariatu,

―    podejmowanie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD

REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

STOWARZYSZENIE  W ROKU 2012 NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW.

STOWARZYSZENIE W ROKU 2012 NIE UDZIELAŁO POŻYCZEK.

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁA PRZEPROWADZANA KONTROLA

W  ORGANIZACJI - przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. w związku z realizacja zadania i rajd niepełnosprawnych „babie lato na szlaku” niepełnosprawnych mieszkańców powiatu strzeleckiego i ich opiekunów

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W ROKU 2012

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych wraz z kodami PDD:

Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców DPS i uczniów ZSS przy DPS:

 • - jednodniowy trening na nartach zjazdowych w Wiśle organizowany przez p. R. Bema dla podopiecznych DPS-u i uczniów ZSS przy DPS – 88.99.Z
 • - Zielona szkoła” wycieczka trzydniowa do Sobótki -  uczniowie ZSS przy DPS 85.59.B
 • - wycieczka do Trzebnicy i Wrocławia - Grupa terapeutyczna VII 88.99.Z
 • - Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Jana Brzechwy i Juliana Tuwima” w Kadłubie  - dzieci i młodzież woj. opolskiego 85.59.B
 • - wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego na baśń muzyczną „Skarby złotej kaczki” - /uczniowie ZSS przy DPS – 88.99.Z
 • - wycieczki edukacyjne „Poznajemy świat” realizowane  przez uczniów klas I-III (7 uczniów) I SpdP 88.99.Z
 • - akcja „zdrowe zęby” – grupowa profilaktyka próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów – dla mieszkańców DPS - 88.99.Z
 • - Udział w Kongresie Misyjnym w Warszawie – 2 dniowa wycieczka  dla 18 osób  - 88.99.Z
 • - wycieczka rehabilitacyjna do Wisły i okolic dla 16 osób – mieszkańców DPS wraz z opiekunami- 88.99.Z
 • - Wycieczka do ZOO w Opolu dla 22 osób- mieszkańcy DPS wraz z opiekunami. 88.99.Z
 • - Wycieczka grupowa do Częstochowy dla 18 mieszkańców DPS wraz z opiekunami 88.99.Z
 • - wycieczka grupowa do Częstochowy i okolic  dla 18 mieszkańców DPS wraz z opiekunami 88.99.Z
 • - wycieczka  grupowana Górę Św. Anny  dla 22 mieszkańców DPS wraz z opiekunami 88.99.Z
 • - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osób nie posiadających dochodu – uzupełnienie 88.99,Z
 • - dofinansowanie Pikniki Rodzinnego organizowanego przez ZSS przy DPS dla rodziców uczniów niepełnosprawnych z powiatu strzeleckiego 88.99,Z
 • - impreza powiatowa - Turniej Gier Zimowych „ zima także fajna jest” 85.61.B
 • - Afrykański  Dzień Dziecka organizowanego dla mieszkańców DPS w Kadłubie na terenie DPS w Kadłubie 85.61.B
 • - domena internetowa Stowarzyszenia www.niepelnosprawni-kadlub.pl
 • - I Rajd Niepełnosprawnych „Babie lato na szlaku” niepełnosprawnych mieszkańców powiatu strzeleckiego i ich opiekunów  - 85.61.B
 • - Dni Aktywności Sportowo – Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych  – Bowling - edycja II - 85.61.B
 • - Zajęcia kulinarne w ZSS przy DPS w Kadłubie  w roku szkolnym 2012/2013 - (13 uczniów oraz dodatkowo 20 na konkursie ze szkół specjalnych woj. opolskiego. -  85.59.B
 • - wyjazd rekreacyjno-turystyczny dla 15 osób – mieszkańców DPS Murzasichle. – 88.99.Z
 • - Odwiedziny św. Mikołaja- wszyscy mieszkańcy DPS-u (112 osób) – 88.99,Z
 • - nieodpłatne  użyczenie konta Stowarzyszenia w celu pozyskania środków finansowych na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla uczniów w ramach dotacji z fundacji Maciuś.

 

Szczegółowe skutki finansowe wymienionych zdarzeń  zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.

ZARZĄD ODBYŁ  4   POSIEDZENIA.

ZARZĄD PODJĄŁ   9 UCHWAŁ:

SPONSORZY FINANSOWI STOWARZYSZENIA  W ROKU 2012 r.

 • ZK-REM”, spółka z o.o. w Zdzieszowicach
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego w Strzelcach Opolskich
 • P. Stanisław Breguła -  Zakład Blacharsko-Dekarski w Kadłubie
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – oddział Terenowy przy ZSS w Kadłubie
 • P. Eryk Pakosz - „Industrie Service Pakosz”
 • P. Krystyna Kalina - Apteka „Pod Ratuszem” w Strzelcach Opolskich
 • P.Piotr Nowakowski - Agencja Ubezpieczeniowa w Strzelcach Opolskich
 • Tomasz Nowakowski - Agencja Ubezpieczeniowa w Strzelcach Opolskich
 • P. Krystyna Rup

 

LICZBA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

43 osoby

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA

 • Składki członkowski –  1.075,00 zł.
 • Darowizny –  3.048,82zł.
 • Dotacje –   28.750.89 zł

-  ROPS w Opolu – 25.419,00.zł.

- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op – 3.331,98 zł

1% - pożytek publiczny –  23.133,13 zł. w tym cel szczegółowy:

a) Szymon Paraciej – 645,70  zł

b) Mateusz Pietruszka – 503,60 zł. Rodzice i opiekunowie prawni otrzymali stosowne informacje.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W ROKU 2012

 • realizacja celów statutowych –  50.944,06 zł.
 • Administracja – 1.801,48 zł

INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM:

Środki finansowe Stowarzyszenia ulokowane są na rachunku bankowym:

Bank Spółdzielczy Krapkowice o/Strzelce Opolskie

Nr 86 8884 1030 2004 0001 2120 0001

 

KIERUNKI DZIAŁANIA NA ROK 2013

- wsparcie aktywności pracowników DPS i ZSS w ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej, opiekuńczy rehabilitacyjnej i społecznej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, Szczególny nacisk w tym roku Zarząd przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, kładzie nacisk na wnioski, których głównym celem będzie cel rehabilitacyjny – aktywizujący

- kontynuacja projektów:

a) Dzień Dziecka dla mieszkańców DPS w Kadłubie

b) Powiatowy Festiwal Aktywności Niepełnosprawnych

c) Mikołaj dla każdego

- realizacja konkursów ogłoszonych przez ROPS, Starostwo Powiatowe i inne instytucje, których głównym celem będzie cel rehabilitacyjny

- kontynuacja współpracy z administracją publiczną, kościołem katolickim, placówkami, osobami fizycznymi w celu realizacji celów Stowarzyszenia,

- wsparcie finansowe  w zakresie:

a. modernizacji kompleksu sportowego, rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

b. rozwoju bazy dydaktycznej,

c .rozwoju bazy medycznej,

d. doskonalenia kadry terapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej

- pozyskiwanie sponsorów na działalność statutową  Stowarzyszenia,

Informacje o aktywności Stowarzyszenia w roku 2012  ukazywały się w lokalnej prasie.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 można przeczytać na stronie www.zss_kadlub.wodip.opole.pl - zakładka Stowarzyszenie oraz www.niepelnosprawni-kadlub.pl

Sprawozdanie zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 19.02.2013 r.