SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA ZA ROK 2011

NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORGANIZACJI

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie

ADRES: ul Zamkowa 5, 47-175 Kadłub

SIEDZIBA: kraj - Polska, województwo -opolskie,  powiat -strzelecki, gmina –Strzelce Opolskie.

DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

25.05.2008 r. XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000306950

INFORMACJA DOTYCZĄCA NR REGON, NR NIP

Główny Urząd Statystyczny w Opolu REGON 160194550

Urząd Skarbowy w Strzelcach Op. NIP 7561930964

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1.Kornelia Mroszczyk –  PREZES

2. Jolanta Wojtaszak - WICEPREZES

3. Helena Sachta - Griner -  WICEPREZES

4.Sylwia Stanek - CZŁONEK

5.Mara Bobrowska - CZŁONEK

OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie  i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju oraz edukacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych
 3. wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego
 4. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań osób niepełnosprawnych
 5. wspieranie programów oraz działań promujących prozdrowotny styl życia osób niepełnosprawnych
 6. organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
 7. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie:
  1. przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji kompleksu sportowego, rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
  2. rozwoju bazy dydaktycznej,
  3. rozwoju bazy medycznej,
  4. doskonalenia kadry terapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej

 

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

―    współpracę z organami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

―    organizowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkoleń i warsztatów,

―    współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,

―    gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,

―    organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych zaspokajających różne potrzeby mieszkańców DPS ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspomagających oraz stymulujących rozwój psychofizyczny i społeczny mieszkańców DPS,

―    organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych mających w swoim programie rehabilitację i rekreację,

―    organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,

―    promowanie i organizowanie wolontariatu,

―    podejmowanie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD

REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

STOWARZYSZENIE  W ROKU 2011 NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW.

STOWARZYSZENIE W ROKU 2011 NIE UDZIELAŁO POŻYCZEK.

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁA PRZEPROWADZANA KONTROLA

W  ORGANIZACJI.

Informacje o działalności statutowej w roku 2011
Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
 • Dofinansowanie występu Teatru Edukacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie  - 88,99,Z
 • Dofinansowanie wyjazdu uczniów ZSS przy DPS do Opola na widowisko na lodzie  - 88.99.Z
 • Dofinansowanie 2 Treningów narciarskich dla reprezentacji Domu Pomocy Społecznej w Zimowej Olimpiadzie Narciarskiej O. S. – 88.99.Z
 • Dofinansowanie wyjazdów uczniów klas I – III na wycieczki edukacyjne „Poznajemy świat” – 88.99.Z
 • Dofinansowanie wyjazdu w ferie zimowe mieszkańców DPS do Kinopleksu w Opolu  – 88.99.Z
 • Organizacja imprezy „ Fajna zima” – impreza powiatowa – 85-51.Z
 • Sfinansowanie udziału uczniów ZSS przy DPS w Leśnicy XI Przegląd Twórczości Artystycznej – 88.99.Z
 • W ramach organizacji wypoczynku na czas ferii zimowych 2011 r. zakup nart biegowych w raz z butami, nart zjazdowych dla mieszkańców DPS- – 88.99.Z
 • Powiatowy Dzień Sportu – impreza powiatowa – 85.51.Z
 • Dofinansowanie wypoczynku letniego „Z przyrodą na ty – żyjmy zdrowo” dla mieszkańców DPS - – 88.99.Z
 • Projekt „Każda grupa wyjeżdża” – rehabilitacja społeczna mieszkańców DPS
 • w tym, dofinansowanie wycieczek: - 88.99.Z

a)     Wycieczka jednodniowa do Lichenia

b)    Wycieczka jednodniowa Wieliczka i okolice

c)     Wycieczka jednodniowa Wieliczka i okolice

d)    Wycieczka jednodniowa  do ZOO w Opolu

e)     Wycieczka jednodniowa  do Częstochowy

f)     Wycieczka jednodniowa  do Opola

g)    Wycieczka jednodniowa do Opola do ZOO

 • Dofinansowanie wycieczki  trzydniowej „Zielona szkoła” Ustroń dla uczniów ZSS przy DPS – 85.59.Z
 • Dofinansowanie do II śniadania ZSS przy DPS -  88.99.Z
 • Morski Dzień Dziecka dla mieszkańców DPS– 85.51.Z
 • Dofinansowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych pozostających w Domu Pomocy Społecznej na czas wakacji (wycieczka integracyjno – rekreacyjna nad Jezioro Turawskie) – 88.99.Z
 • Dofinansowanie całodniowej wycieczki na lotnisko i do kina uczniów ZSS przy DPS – 88.99.Z
 • Szkolenie dla pracowników DPS „Wieczne Dziecko FAS” – 85.81.Z
 • II Powiatowy Festiwal Aktywności Niepełnosprawnych „Śpiewać każdy może”  - impreza powiatowa – 85.51.Z
 • Impreza kulturalno-integracyjna „Mój Mikołaj dla mieszkańców DPS – 85.51.Z
 • Dofinansowanie lekcji muzealnej  w Muzeum Wsi Opolskiej dla  uczniów  ZSS i ZPO w Kadłubie – 88.99.Z
 • Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez ROPS w Opolu  w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego na dla organizacji pozarządowych finansowanego ze środków PFRON - Dni Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja I -  Bowling – 58.51.Z
 • Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez ROPS w Opolu  w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego na dla organizacji pozarządowych finansowanego ze środków PFRON - Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie – warsztaty szkoleniowe dla kadry i opiekunów DPS województwa opolskiego – 85.59.Z

 

Szczegółowe skutki finansowe wymienionych zdarzeń  zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.

ZARZĄD ODBYŁ   8   POSIEDZEŃ.

ZARZĄD PODJĄŁ   7 UCHWAŁ:

 • w sprawie podziału zadań członków Zarządu
 • w sprawie realizacji zadań w okresie kwiecień – czerwiec 2011 r.
 • w  sprawie sfinansowania zadań rozpatrzonych na zabraniu Zarządu
 • w sprawie obowiązywania jednolitego dokumentu o wsparcie finansowe ze środków Stowarzyszenia
 • w sprawie aktualnych zadań finansowych Stowarzyszenia w sprawie refundacji kosztów wycieczki mieszkańców DPS do Polanicy,
 • w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia i przyjęcia nowych członków
 • w sprawie organizacji akcji „Mój Mikołaj” dla mieszkańców DPS
 • w sprawie lokaty terminowej
 • w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie

SPONSORZY FINANSOWI STOWARZYSZENIA   W ROKU 2011 r.

Halina Ochwat – Firma Produkcyjno-Handlowa  - Strzelce Opolskie

SPONSORZY RZECZOWI STOWARZYSZENIA W ROKU 2011 r.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Firma Kaufland w Strzelcach Opolskich

Nauczyciele ZSS przy DPS w Kadłubie

SPONSORZY WSPIERAJĄCY STOWARZYSZENIA W ROKU 2011

p. Krystyna Balak

LICZBA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

44    osoby

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA

Składki członkowski –900,00 zł.

 • Sponsorzy wspierający – 1 000,00 zł.
 • Darowizny – 300,00 zł.
 • Dotacje – 39 440,00 zł (ROPS w Opolu)

1% - pożytek publiczny – 28 653,70 zł. w tym cel szczegółowy:

a) Szymon Paraciej – 740,00 zł

b)  Kamil Wieczorek – 143.00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W ROKU 2011

 • realizacja celów statutowych – 64 659,81 zł.
 • Administracja – 991,88 zł

INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM:

Środki finansowe Stowarzyszenia ulokowane są na rachunku bankowym:

Bank Spółdzielczy Krapkowice o/Strzelce Opolskie

Nr 86 8884 1030 2004 0001 2120 0001

KIERUNKI DZIAŁANIA NA ROK 2012:

- wsparcie aktywności pracowników DPS i ZSS w ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej, opiekuńczej. Rehabilitacyjnej i społecznej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie,

- sfinansowanie pobytu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w kadłubie na tzw. Zielonej Szkole,

- kontynuacja projektów:

a) Powiatowy Turniej Gier Zimowych

b) Dzień Dziecka dla mieszkańców DPS w Kadłubie

c) Powiatowy Festiwal Aktywności Niepełnosprawnych

d) Mikołaj dla każdego

e) współorganizacja wypoczynku letniego mieszkańców DPS w Kadłubie

f) współorganizacja wypoczynku zimowego mieszkańców DPS w Kadłubie

- kontynuacja współpracy z administracją publiczną, kościołem katolickim, placówkami, osobami fizycznymi w celu realizacji celów Stowarzyszenia,

- kontynuacja działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego,

- organizacja szkolenia lub warsztatów dla pracowników DPS w razie potrzeb

- pozyskiwanie sponsorów na działalność Stowarzyszenia,

- prowadzenie działalności w zakresie wspierania finansowego wycieczek jednodniowych niepełnosprawnych mieszkańców DPS oraz uczniów ZSS przy DPS,

- pozyskanie stałej grupy wolontariatu.

 

Informacje o aktywności Stowarzyszenia ukazywały się w lokalnej prasie.