SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU
STOWARZYSZENIA
NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZA ROK 2010


NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORGANIZACJI
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub, województwo -opolskie, powiat -strzelecki, gmina –Strzelce Op.


DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SADOWYM
25.05.2008 r. , XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000306950


INFORMACJA DOTYCZĄCA NR REGON, NR NIP
Główny Urząd Statystyczny w Opolu REGON 160194550
Urząd Skarbowy w Strzelcach Op. NIP 7561930964


DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU


1.Kornelia Mroszczyk – PREZES
2. Jolanta Wojtaszak - WICEPREZES
3. Helena Sachta-Griner - WICEPREZES
4.Sylwia Stanek – SKARBNIK
5.Barbara Ploch– SEKRETARZ
6. Izabela Bakalarczyk – członek


OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA


Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych
warunków rozwoju oraz edukacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie;
2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych;
3. wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno- integracyjnego;
4. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań osób niepełnosprawnych;
5. wspieranie programów oraz działań promujących prozdrowotny styl życia osób niepełnosprawnych;
6. organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych;
7. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie:
a. przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji kompleksu sportowego,
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
b. rozwoju bazy dydaktycznej,
c. rozwoju bazy medycznej,
d. doskonalenia kadry terapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej.


ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z organami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, a także placówkami i
osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
2. organizowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkoleń i warsztatów;
3. współprace z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
4. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
5. organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych
zaspokajających różne potrzeby mieszkańców DPS ze szczególnym uwzględnieniem zajęć
rehabilitacyjnych, usprawniających, wspomagających oraz stymulujących rozwój psychofizyczny i
społeczny mieszkańców DPS;
6. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów
rehabilitacyjnych mających w swoim programie rehabilitacje i rekreacje;
7. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych;
8. promowanie i organizowanie wolontariatu;
9. podejmowanie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD.


REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.


INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W ROKU 2010


Zdarzenia statutowe o skutkach finansowych:
- sfinansowanie udziału uczniów ZSS przy DPS w Lesnicy X Przegląd Twórczości Artystycznej
14.04.2010 r
- współorganizacja wypoczynku wakacyjnego dla mieszkańców DPS – 4-ro dniowa wycieczka
do Turawy
- współorganizacja wypoczynku wakacyjnego dla mieszkańców DPS, którzy w czasie wakacji
spędzają czas w Kadłubie. Projekt obejmuje sfinansowanie 4 wycieczek autokarem,
- sfinansowanie udziału mieszkańców naszego Domu i 2 opiekunów w Treningu piłkarskim Domów
Pomocy Społecznej Seni Cup.
- sfinansowanie pobytu 43 uczniów i 10 nauczycieli ZSS przy DPS do Pokrzywnej „Zielona szkoła” –
wycieczka 3-dniowa
- przeprowadzenie ankiety wśród pracowników DPS, wyniki której posłużyły do przygotowania
harmonogramu form doskonalenia zawodowego jako kierunku polepszenia warunków pracy
pracowników Domu Pomocy Społecznej.
- Stowarzyszenie otrzymało dotacje Fundacji Banku Zachodniego „Dziecięce Uśmiechy” na zadanie
„Kowbojski Dzień Dziecka” w kwocie 2 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
- I Powiatowy Festiwal Aktywności Niepełnosprawnych „Śpiewać każdy może” przy wsparciu Domu
Pomocy Społecznej, Zespołu Szkól Specjalnych przy DPS oraz Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich.
- organizacja akcji „Mikołaj dla każdego” na rzecz mieszkańców DPS. Akcja została rozszerzona o 2
występy teatru objazdowego dla mieszkańców DPS w II turach: dla młodszych mieszkańców i
starszych mieszkańców.
- szkolenie dla pracowników DPS „ Realizacja indywidualnego planu wsparcia w oparciu o
zintegrowany system współdziałania w ramach zespołu terapeutyczno- opiekuńczego”. W szkoleniu
brało udział 25 osób
- sfinansowanie treningu narciarskiego dla uczniów i absolwentów ZSS


Szczegółowe skutki finansowe wymienionych zdarzeń zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym
za rok 2010


ZARZĄD PODJĄŁ 13 UCHWAŁ:

- w sprawie przyjęcia nowych członków –2 uchwały,
- w sprawie urlopowania członka Zarządu
- dofinansowania projektów DPS i ZSS przy DPS – 4 uchwały
- w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z odpisu podatkowego 1%,
- w sprawie organizacji szkolenia dla pracowników DPS w Kadłubie
- w sprawie wysokości składki członkowskiej
- w sprawie uchylenia zapisu stanowiącego o procentowym podziale wydatkowania środków
pochodzących z odpisu podatkowego
- w sprawie zatwierdzenia projektu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2010
- w sprawie terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia


SPONSORZY FINANSOWI STOWARZYSZENIA (DAROWIZNY) W ROKU 2010

p. Janusz Wilczyński – Sklep spożywczo-przemysłowy – Kadłub
p. Stanisław Breguła – firma budowlana – Kadłub
Edward Piontek – Zakład Stolarski – Kadłub
Weronka Wieczorek – Sklep spożywczo-przemysłowy – Spórok
TPD – oddział Strzelce Op.
P. Piotr Nowakowski – Firma Ubezpieczeniowa – Strzelce Op.
SPONSORZY RZECZOWI STOWARZYSZENIA W ROKU 2010
- Firma Kaufland – Strzelce Op.
- Pracownicy Banku Zachodniego w Strzelcach Opolskich,
- Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
- Zespół Szkól Specjalnych przy DPS w Kadłubie


SPONSORZY WSPIERAJĄCY STOWARZYSZENIA W ROKU 2010

p. Krystyna Balak
Liczba Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010.
55 osób
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA
– składki członkowskie – 1 100,00 zł.
– sponsorzy wspierający – 900,00 zł.
– Darowizny – 2240,00 zł.
– Akcje – 2 500,00 zł.
– 1% - pożytek publiczny – 23 106,50 zł.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W ROKU 2010
- realizacja celów statutowych – 17 920,24 zł.
- Administracja – 642,72 zł.


KIERUNKI DZIAŁANIA NA ROK 2011:


- wsparcie aktywności pracowników DPS i ZSS w ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej,
opiekuńczej i rehabilitacyjnej na rzecz mieszkańców DPS,
- sfinansowanie pobytu uczniów ZSS na tzw. Zielonej Szkole,
- sfinansowanie wodzireja na Dzień Dziecka (Piracki Dzień Dziecka),
- organizacja II Powiatowego Festiwalu Aktywności Niepełnosprawnych,- sfinansowanie przejazdu
autokarem dla każdej grupy opiekuńczo- terapeutycznej DPS tj 300,00 zł.
- kontynuacja współpracy z administracja publiczna, kościołem katolickim, placówkami, osobami
fizycznymi w celu realizacji celów Stowarzyszenia,
- kontynuacja działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego,
- organizacja szkolenia lub warsztatów dla pracowników opiekuńczo- terapeutycznych DPS, w razie
potrzeb dla innych działów pracowniczych,
- pozyskiwanie sponsorów na działalność Stowarzyszenia,
- prowadzenie działalności w zakresie wspierania finansowego wycieczek lub obozów
niepełnosprawnych mieszkańców DPS oraz uczniów ZSS przy DPS,
- pozyskanie stałej grupy wolontariatu.
Informacje o aktywności Stowarzyszenia ukazywały się w lokalnej prasie.