SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU
STOWARZYSZENIA
NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZA ROK 2009


NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORGANIZACJI
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub, województwo -opolskie, powiat -strzelecki, gmina –Strzelce Op.


DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SADOWYM
25.05.2008 r. , XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000306950


INFORMACJA DOTYCZĄCA NR REGON, NR NIP
Główny Urząd Statystyczny w Opolu REGON 160194550
Urząd Skarbowy w Strzelcach Op. NIP 7561930964


DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU


1.Kornelia Mroszczyk – PREZES
2. Jolanta Wojtaszak - WICEPREZES
3. Helena Sachta-Griner - WICEPREZES
4.Sylwia Stanek – SKARBNIK
5.Barbara Ploch– SEKRETARZ
6. Izabela Bakalarczyk – członek


OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych
warunków rozwoju oraz edukacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie;
2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych;
3. wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno- integracyjnego;
4. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań osób niepełnosprawnych;
5. wspieranie programów oraz działań promujących prozdrowotny styl życia osób niepełnosprawnych;
6. organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych;
7. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie:
a. przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji kompleksu sportowego,
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
b. rozwoju bazy dydaktycznej,
c. rozwoju bazy medycznej,
d. doskonalenia kadry terapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z organami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, a także placówkami i
osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
2. organizowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkoleń i warsztatów;
3. współprace z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
4. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
5. organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych
zaspokajających różne potrzeby mieszkańców DPS ze szczególnym uwzględnieniem zajęć
rehabilitacyjnych, usprawniających, wspomagających oraz stymulujących rozwój psychofizyczny i
społeczny mieszkańców DPS;
6. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów
rehabilitacyjnych mających w swoim programie rehabilitacje i rekreacje;
7. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych;
8. promowanie i organizowanie wolontariatu;
9. podejmowanie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD.

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

STOWARZYSZENIE W ROKU 2009 NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW.

STOWARZYSZENIE W ROKU 2009 NIE UDZIELAŁO POŻYCZEK.

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁA PRZEPROWADZANA KONTROLA

W ORGANIZACJI.


INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W ROKU 2010

 

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

- projekt Zabawa Karnawałowa „Śnieżny Bal” dla mieszkańców DPS (ok.100 osób),

- wiosenna wycieczka do ZOO w Opolu dla uczniów ZSS przy DPS (45 osób),

- wiosenna wycieczka do ZOO w Opolu dla mieszkańców DPS (30 osób),

- wsparcie finansowe pleneru malarskiego dla uczniów szkolnictwa specjalnego województwa opolskiego w Kadłubie,

- wsparcie finansowe uroczystości 40-lecia ZSS przy DPS – dzień dla uczniów i absolwentów,

- partner w projekcie Konkurs Aktywności Wiejskiej „Papierowe Cuda” społeczności wsi Kadłub,

- partner w organizacji letniego czasu wolnego mieszkańców DPS – wycieczka 3-dniowa do Polanicy Zdrój ( 32 osoby),

- jesienna wycieczka uczniów ZSS przy DPS do kina w Katowicach (52 osoby),

- partner w Szkolnym Święcie Ziemniaka w ZSS przy DPS,

- sfinansowanie zapotrzebowania na odzież sportową dla 14 mieszkańców DPS,

- sfinansowanie zapotrzebowania na obuwie domowe dla 5 mieszkańców DPS,

- projekt Dzień Profilaktyki Zdrowotnej „Nie palę bo..” dla uczniów ZSS przy DPS oraz uczestników Terapii Zajęciowej DPS ( 70 osób),

- wycieczka do kina w Opolu dorosłych mieszkańców DPS

- akcja „Święty Mikołaj dla Każdego” dla mieszkańców DPS (zakup proszku do prania dla 7 grup terapeutyczno-opiekuńczych).

- Partner w akcji „Maciuś” – projekt realizowane przez ZSS przy DPS.

Szczegółowe skutki finansowe wymienionych zdarzeń  zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2009.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1%.

W 2009 r. z tytułu darowizn 1%  Stowarzyszenie zebrało 12 358,00 zł. do 31.12. 2009 r. rozdysponowało 4 252,00 zł. (wycieczka 3-dniowa mieszkańców DPS do Polanicy Zdrój - 32 osoby)

Pozostało 8106,00 zł.  Z wydawaniem pozostałej kwoty postanowiono wstrzymać się do wiosny 2010 r.

 

ZARZĄD ODBYŁ 8 POSIEDZEŃ.

ZARZĄD PODJĄŁ  11  UCHWAŁ:

- w sprawie przyjęcia nowych członków – 3 uchwały,

- w sprawie podziału funkcji członków Zarządu,

- w  sprawie gospodarowania środkami finansowymi otrzymanymi od sponsorów,

- w sprawie rzeczowego wsparcia Pleneru malarskiego,

- w sprawie powołania składu  komisji konkursowej Konkursu „ Papierowe Cuda”.

- w sprawie refundacji kosztów wycieczki mieszkańców DPS do Polanicy,

- w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z odpisu  podatkowego 1%,

- w sprawie urlopowania członka Zarządu,

- w sprawie sfinansowania zakupu spodni dresowych i kapci dla 1 grupy terapeutycznej.

ZARZĄD NAPISAŁ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

- Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego  w Opolu na zadanie publiczne w dziedzinie kultury I Festiwal Swobodnego Muzykowania,

- Wniosek o dotację do Fundacji McDonalda na organizację zajęć wyjazdowych „Potrafię na szóstkę”,

- Wniosek do Fundacji Warta i Kredyt bank „Razem możemy więcej” na wsparcie I Festiwalu Swobodnego Muzykowania.

- Wniosek do Fundacji PZU na projekt „Tęczą malowane”

- Wniosek o dofinansowanie zadania państwowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (sport i kultura fizyczna osób niepełnosprawnych) na zakup zimowego sprzętu sportowego,

- wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wsparcie zadania Dzień Profilaktyki Zdrowotnej „Nie palę bo..”,

- Stowarzyszenie jako partner brało udział w projekcie   Stowarzyszenia Oświatowego dla Szkól Specjalnych na szkolenie dzieci niepełnosprawnych w pozyskiwaniu miejsc zatrudnienia od 16-25 roku życia

 

SPONSORZY FINANSOWI STOWARZYSZENIA  W ROKU 2009

Firma Kaufland – Strzelce Op.

Sponsor indywidualny – Kadłub

Zakład Stolarski – Staniszcze Małe

Sponsor indywidualny – Kadłub

Sponsor indywidualny – Kadłub

Sponsor indywidualny – Kadłub

Nauczyciele ZSS przy DPS w Kadłubie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Strzelce Op.

 

SPONSORZY RZECZOWI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

Gmina Strzelce Op. – bezpłatne użyczenie sali w Domu Strażaka w Kadłubie

„Marcel” Usługi Transportowo-Turystyczne Strzelce Op.- bezpłatny przejazd autokarem do Opola

 

SPONSORZY WSPIERAJĄCY STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

P. Jacek Ożarowski

p. Krystyna Balak

LICZBA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

52    osoby

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA

- składki członkowski –1 040,00 zł.

-  sponsorzy wspierający – 1 700,00 zł.

-  Darowizny – 2 100,00 zł.

-  sponsorzy – 250,00 zł.

-  1% - pożytek publiczny – 12 358,00 zł.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W ROKU 2009

- realizacja celów statutowych – 7 731,62 zł.

-  Administracja – 560,25 zł

 

INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM:

Środki finansowe Stowarzyszenia ulokowane są na rachunku bankowym:

Bank Spółdzielczy Krapkowice o/Strzelce Opolskie

Nr 86 8884 1030 2004 0001 2120 0001

 

KIERUNKI DZIAŁANIA NA ROK 2010:

- kontynuacja współpracy z administracją publiczną, kościołem katolickim, placówkami, osobami fizycznymi w celu realizacji celów Stowarzyszenia,

- kontynuacja działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego,

- organizacja szkolenia lub warsztatów dla pracowników opiekuńczo-terapeutycznych DPS, w razie potrzeb dla innych działów pracowniczych,

- pozyskiwanie sponsorów na działalność Stowarzyszenia,

- Współorganizacja, wsparcie finansowe wszelkich form zająć pozalekcyjnych, pozaszkolnych ZSS przy DPS oraz wszelkich form organizacji czasu wolnego mieszkańców DPS ze szczególnym uwzględnieniem form rehabilitacji ruchowej i społecznej, usprawniających i wspierających,

- Prowadzenie działalności w zakresie wycieczek lub obozów  niepełnosprawnych mieszkańców DPS oraz uczniów ZSS przy DPS,

- Pozyskanie stałej grupy wolontariatu.