SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU
STOWARZYSZENIA
NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZA ROK 2008


NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORGANIZACJI
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub, województwo -opolskie, powiat -strzelecki, gmina –Strzelce Op.


DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SADOWYM
25.05.2008 r. , XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000306950


INFORMACJA DOTYCZĄCA NR REGON, NR NIP
Główny Urząd Statystyczny w Opolu REGON 160194550
Urząd Skarbowy w Strzelcach Op. NIP 7561930964


DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Kornelia Mroszczyk –  PREZES

2. Jolanta Wojtaszak - WICEPREZES

3. Mirosław Tomasiak -  WICEPREZES

4.Sylwia Stanek – SKARBNIK

5. Beata Gajda – SEKRETARZ

6, Izabela Bakalarczyk – członek

7. Roman Bem – członek


OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych
warunków rozwoju oraz edukacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie;
2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych;
3. wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno- integracyjnego;
4. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań osób niepełnosprawnych;
5. wspieranie programów oraz działań promujących prozdrowotny styl życia osób niepełnosprawnych;
6. organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych;
7. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie:
a. przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji kompleksu sportowego,
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
b. rozwoju bazy dydaktycznej,
c. rozwoju bazy medycznej,
d. doskonalenia kadry terapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z organami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, a także placówkami i
osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
2. organizowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkoleń i warsztatów;
3. współprace z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
4. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
5. organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych
zaspokajających różne potrzeby mieszkańców DPS ze szczególnym uwzględnieniem zajęć
rehabilitacyjnych, usprawniających, wspomagających oraz stymulujących rozwój psychofizyczny i
społeczny mieszkańców DPS;
6. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów
rehabilitacyjnych mających w swoim programie rehabilitacje i rekreacje;
7. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych;
8. promowanie i organizowanie wolontariatu;
9. podejmowanie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD.

W 2008 r. wśród realizowanych przez Stowarzyszenie zadań należy wymienić:

Organizacja działalności Stowarzyszenia na terenie DPS:

- Określenie miejsca zebrań Zarządu

- Opracowanie dokumentacji Stowarzyszenia oraz określenie sposobu  przechowywania Wyznaczenie miejsca zebrania walnego,

- Opracowanie dokumentów promujących działalność  Stowarzyszenia,

- Podjęcie działań w celu pozyskania sponsorów, darczyńców,

- Pozyskanie przez Stowarzyszenie  statusu OPP (postanowienie z dnia 28.11.2008r),

- Nawiązanie współpracy z doradcami funduszy UE,

- Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na terenie Kadłuba,

- Złożenie dokumentów związanych z wpisem na listę nawiązek sądowych.

- Opracowanie Logo i informatora  Stowarzyszenia.

- Opracowanie treści plakatu informacyjnego Stowarzyszenia.

- Przygotowanie deklaracji członka wspierającego i zwyczajnego Stowarzyszenia.

- Włączenie się u organizację szkolnego święta ziemniaka,

- Zebranie funduszy na akcję świąteczną „Święty Mikołaj też „nosi” buty”,

- Opracowanie regulaminu Festiwalu twórczości artystycznej upośledzonych umysłowo „Gram na czym się da”,

- Współorganizacja zabawy karnawałowej „Śnieżny bal” dla uczniów ZSS i mieszkańców DPS jako imprezy integrującej ze środowiskiem lokalnym.

REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.