INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we własciwym rejestrze sadowym albo

ewidencji,

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAMKOWA 5, 47-175 KADŁUB, OPOLSKIE, KRS 0000306950

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01.01.2016- 31.12.2016

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

JEDNOSTKA STOSUJE NASTĘPUJĄCE ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZEWIDZIANE DLA JEDNOSTEK MIKRO:

- KORZYSTA Z NIESTOSOWANIA OCENY OSTROŻNEJ WYCENY;

- SPORZĄDZA SPRAWOZDANIE WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 4 WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZESZŁOŚCI, NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA  PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI.

6) omówienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzadzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JEDNOSTKA WYKAZUJE ZDARZENIA GOSPODARCZE ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ EKONOMICZNĄ

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE- WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN NABYCIA, POMNIEJSZONE O ODPISY UMORZENIOWE, JEŻELI CENA JEST NIŻSZA 3.500,00 ZŁOTYCH UMARZANA JEDNORAZOWO.

ŚRODKI TRWAŁE SĄ WYCENIANE W CENIE NABYCIA LUB KOSZCIE WYTWORZENIA PO AKTUALIZACJI WYCENY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU POMNIEJSZONYCH O SKUMULOWANE UMORZENIA ORAZ DOKONANE ODPISY AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI. SKŁADNIKI MAJĄTKU O PRZEWIDZIANYM OKRESIE UŻYTKOWANIA PRZEKRACZAJĄCYM JEDNEGO ROKU ORAZ WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3.500,00 ZŁOTYCH SĄ JEDNORAZOWO ODPISYWANE W CIĘŻAR KOSZTÓW W MOMENCIE PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA.

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE WYCENIA SIĘ WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ

NALEŻNOŚCI WYCENIA SIĘ W KWOTACH WYMAGALNEJ ZAPŁATY

ŚRODKI PIENIĘŻNE W WALUCIE POLSKIEJ- WYCENIANE SĄ WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ

KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE UJMOWANE SĄ W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH W WARTOŚCI NOMINALNEJ WEDŁUG ICH RODZAJÓW I ZASAD OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA I W STATUCIE.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNIE WOBEC BUDŻETU ZOSTAŁY WYCENIONE NA DZIEŃ BILANSOWY W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY.

Data sporządzenia: 2017-03-13

Data zatwierdzenia:2017-07-13

 

Sylwia Stanek                                                                                   

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie

ksiag rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowosci

 

Kornelia Mroszczyk

Monika Szendzielorz- Nowakowska

Jan Chabraszewski

Sylwia Stanek

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości