STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

47-175 KADŁUB

ZAMKOWA 5

0000306950

 

Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

 

Pozycja

Wyszczególnienie

Stan na koniec

1

2

roku poprzedniego

roku biezacego

A.

Przychody podstawowej działalnosci operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiekszenie – wartosc dodatnia, zmniejszenie – wartosc ujemna)

84,757.70

457,603.04

I.

Przychody z działalnosci pozytku publicznego i zrównane z nimi:

84,757.70

457,603.04

1.

Przychody z nieodpłatnej działalnosci pozytku publicznego

84,757.70

457,603.04

2.

Przychody z odpłatnej działalnosci pozytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiekszenie – wartosc dodatnia, zmniejszenie – wartosc ujemna)

0.00

0.00

B.

Koszty podstawowej działalnosci operacyjnej

103,318.88

460,419.51

I.

Koszty działalnosci pozytku publicznego

103,318.88

460,419.51

1.

Koszty nieodpłatnej działalnosci pozytku publicznego

103,318.88

460,419.51

a)

Amortyzacja

0.00

0.00

b)

Zuzycie materiałów i energii

30,504.89

60,448.15

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia

28,309.46

254,145.56

d)

Pozostałe koszty

44,504.53

145,825.80

2.

Koszty odpłatnej działalnosci pozytku publicznego

0.00

0.00

a)

Amortyzacja

0.00

0.00

b)

Zuzycie materiałów i energii

0.00

0.00

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia

0.00

0.00

d)

Pozostałe koszty

0.00

0.00

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartosci aktywów

270.37

0.00

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartosci aktywów

0.00

0.00

E.

Wynik finansowy netto ogółem

-18,290.81

-2,816.47

I.

Nadwyzka przychodów nad kosztami (wartosc dodatnia)

0.00

0.00

II.

Nadwyzka kosztów nad przychodami (wartosc ujemna)

0.00

0.00

 

Data sporządzenia:2017-03-13 Data zatwierdzenia:2017-07-13

Sylwia Stanek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

 

Monika Szendzielorz - Nowakowska Jan Chabraszewski

Kornelia Mroszczyk

Sylwia Stanek

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy,

wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy