STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

47-175 KADŁUB

ZAMKOWA 5

0000306950

 

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

 

Pozycja

AKTYWA

Stan na koniec

1

2

roku poprzedniego

roku biezacego

A

Aktywa trwałe

0.00

0.00

I

Wartości niematerialne i prawne*

0.00

0.00

II

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0.00

0.00

III

Należności długoterminowe*

0.00

0.00

IV

Inwetycje długoterminowe*

0.00

0.00

V

Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe*

0.00

0.00

B

Aktywa obrotowe

18,260.41

12,567.43

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0.00

0.00

II

Naleznosci krótkoterminowe

0.00

0.00

III

Inwestycje krótkoterminowe

18,260.41

12,567.43

1.

Srodki pieniezne*

18,260.41

12,567.43

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe*

0.00

0.00

IV

Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

0.00

0.00

C

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0.00

0.00

D

Udziały (akcje) własne

0.00

0.00

 

Aktywa razem

18,260.41

12,567.43

Pozycja

PASYWA

Stan na koniec

1

2

roku poprzedniego

roku biezacego

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

15,117.40

12,300.93

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

33,408.21

15,117.40

III

Nalezne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkosc ujemna)

0.00

0.00

IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

0.00

0.00

V

Wynik finansowy z lat ubiegłych*

-18,290.81

-2,816.47

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3,143.01

266.50

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0.00

0.00

II

Rezerwy na zobowiązania

3,143.01

266.50

III

Inne zobowiązania*

0.00

0.00

IV

Rozliczenia międzyokresowe*

0.00

0.00

 

Pasywa razem

18,260.41

12,567.43

 

 

Data sporządzenia:2017-03-13

Data zatwierdzenia:2017-07-13

Sylwia Stanek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

 

Kornelia Mroszczyk

Monika Szendzielorz- Nowakowska

Jan Chabraszewski

Sylwia Stanek

Imię i nazwisko kierownika jednostki,

a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu