Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

I.  Dane organizacji poŻytku publicznego

1.  Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.  Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj          POLSKA

Województwo     OPOLSKIE

Powiat STRZELECKI

Gmina STRZELCE OPOLSKIE

Ulica ZAMKOWA

Nr domu 5

Miejscowość KADŁUB

Kod pocztowy 47-175

Poczta KADŁUB

E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text65007 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Strona www www.niepelnosprawni-kadlub.pl

3.  Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2008-12-01

4. Numer REGON                         16019455000000

5. Numer KRS                               0000306950

6.  Skład organu zarządzajgcego organizacji

Kornelia Mroszczyk,                prezes

Monika Szendzielorz- Nowakowska wiceprezes

Sylwia Stanek                           członek

Jan Chabraszewski                   członek

7.  Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Barbara Macygon         przewodnicząca

Iwona Mielcarz                        członek

Alicja Kukuła                             członek

8. Cele statutowe organizacji

 

 

 

8. Cele statutowe organizacji

 

 

 

1.  Działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rehabilitacji, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych powiatu strzeleckiego w szczególności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie

2.  Udzielanie wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego podmiotom fizycznym i prawnym działajgcym na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu strzeleckiego w szczególnosci na rzecz

niepełnosprawnych mieszkanców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie w zakresie;

a)  przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji zaplecza sportowego, socjalnego, rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

b)  rozwoju bazy edukacyjno - terapeutycznej,

c) rozwoju bazy medycznej i rehabilitacyjnej.

3.  Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci, młodziezy i dorosłych z niepełnosprawnoscig.

4.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii w szczególnosci wsród osób niepełnosprawnych.

5.  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji terapeutycznych osób i instytucji zainteresowanych rehabilitacjg, integracjg i reintegracjg społeczng i zawodowg niepełnosprawnych.

6.  Prowadzenie działalnosci w zakresie pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodziezy i dorosłych niepełnosprawnych .

7.  Ochrona i promocja zdrowia oraz prozdrowotnego stylu zycia osób z niepełnosprawnoscig.

8.  Udzielanie dzieciom i młodziezy niepełnosprawnej oraz ich rodzinom bezposredniej kompleksowej pomocy w zakresie wynikajgcym z potrzeb srodowiska niepełnosprawnych.

9.  Organizowanie aktywnosci zawodowej osób niepełnosprawnych.

10.  Działalnosc charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich srodowiska.

11.  Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.

12.  Wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno− integracyjnego.

  

9. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • • Pomoc dzieciom, młodziezy i dorosłych niepełnosprawnych ich

rodzinom i opiekunom w trudniej sytuacji zyciowej i wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin , w tym:

- Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii dla osób niepełnosprawnych,

−   Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych

−   Ułatwianie aktywnosci społecznej osób niepełnosprawnych , w tym likwidowanie uprzedzen wobec niepełnosprawnych,

−   Tworzenie i realizowanie programów reintegracji społecznej i

zawodowej dla niepełnosprawnych jako grupy podlegajgcej wykluczeniu społecznego w formie centra integracji społecznej ,klubów integracji społecznej oraz samopomocy.

−   Organizowanie działalnosci integrujgcej dzieci, młodziezy i dorosłych

niepełnosprawnych ich rodziców, opiekunów, wolontariuszy i przyjaciół.

 • • Tworzenie, rozwijanie oraz prowadzenie placówek działajgcych w sektorze ochrony zdrowia oraz placówek edukacyjnych w tym szkół publicznych i niepublicznych, osrodków wsparcia oraz innych form rehabilitacji, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych.

 • • Organizowanie i finansowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkolen i warsztatów, i seminariów dla podmiotów fizycznych i prawnych

działajgcych na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Współpracq z placówkami oswiatowymi, naukowymi, kulturalnymi

działajgcymi w zakresie pomocy społecznej, zajmujgcymi siq problemami osób niepełnosprawnych.

 • • Prowadzenie, finansowanie organizowanie rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizjoterapig.
 • • Organizowanie prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • • Podejmowanie innych działan słuzgcych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 • • Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych z udziałem niepełnosprawnych.
 • • Organizowanie i prowadzenie działalnosci w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych majgcych w swoim programie

rehabilitacją i rekreacją.

 • • Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno− sportowych.
 • • Promocjq sportu osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych.
 • • Organizowanie warsztatów, wystaw, festiwali, konferencji pokazów i innych dla osób niepełnosprawnych i z udziałem osób niepełnosprawnych promujgcy ich aktywnosc
 • • Prowadzenie działalnosci informacyjnej i popularyzatorskiej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich srodowiska.
 • • Współpracq z organami administracji publicznej, Kosciołem Katolickim, a takze placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • • Gromadzenie funduszy na działalnosc Stowarzyszenia.
 • • Współpracq z organizacjami miqdzynarodowymi i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • • Organizowanie akcji wspierajgcych i promujgcych wolontariat.
 • • Pozyskiwanie sponsorów okolicznosciowych i stałych.

II. Charakterystyka działalnosci organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

 

 

 

 

 

 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działanie podjęte przez Stowarzyszenie to pomoc osobom niepełnosprawnym ,

ich rodzinom i opiekunom w trudniej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin, w tym:

−   Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych

−   Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec niepełnosprawnych,

−   Organizowanie działalnosci integrujgcej dzieci, młodziezy i dorosłych niepełnosprawnych

ich rodziców, opiekunów, wolontariuszy i przyjaciół.

−   Tworzenie, rozwijanie oraz prowadzenie placówek działajgcych w sektorze ochrony zdrowia oraz

placówek edukacyjnych w tym szkół publicznych i niepublicznych, osrodków wsparcia

oraz innych form rehabilitacji, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

− Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dobry Start”

−   Współpracq z placówkami oswiatowymi, naukowymi, kulturalnymi działajgcymi w zakresie pomocy społecznej,

zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.

−   Finansowanie organizowanie rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizjoterapię

−Podejmowanie innych działan słuzgcych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

−   Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno−sportowych

−   Promocjq sportu osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez kulturalno−rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych.

Stowarzyszenie dofinansowało iƒlub realizowało projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym

m.in. mieszkanców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, uczniów Zespołu Szkól Specjalnych przy DPS

w Kadłubie oraz innych mieszkańców powiatu strzeleckiego, woj. opolskiego i śląskiego, a były to takie inicjatywy jak:

−   wyjazd treningowy narciarstwa zjazdowego − Wisła 2016

−   organizacja wypoczynku dla mieszkańców DPS w okresie ferii zimowych 2016

−   wspólnie spędzamy czas i poznajemy naszą okolicę − wyjazdy rekreacyjne dla mieszkańców DPS ,

−   Przeglgd Małych Form Teatralnych dla Dzieci i Młodziezy Niepełnosprawnej Intelektualnie

„ W magicznym świecie”

−   IV Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych

−   wyjazd rekreacyjno−rehabilitacyjny nad Jezioro Turawskie dla mieszkanców DPS

−   wycieczki edukacyjne „Poznajemy swiat” dla uczniów ZSS przy DPS

- wojewódzki konkurs plastyczny

− pozalekcyjne zajqcia kulinarne dla uczniów ZSS przy DPS

- treningowy obóz sportowy narciarstwa zjazdowego ze szkolnymi zawodami narciarstwa zjazdowego

−   integracyjne spotkanie ze św. Mikołajem dla mieszkańców DPS

−   swiąteczny wyjazd do kina dla uczniów ZSS przy DPS

- prowadzenie placówki przedszkolnej Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich

 

 

najblizsze sgsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wies, przysiółek)

1.2. Zasiqg terytorialny prowadzonej przez

gmina                                                                województwo     X

organizacjq działalnosci pozytku publicznego

kilka gmin                                                         kilka województw

 

powiat                                                              cały kraj

 

kilka powiatów                                                poza granicami kraju

2. Informacja dotyczgca liczby odbiorców działan organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działan organizacji

 

 

Osoby fizyczne

300

 

Osoby prawne

0

 

2.2. Informacje na temat innych (niz wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

 

 

______________________________________________________________________________________

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO ORGANIZACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

3.1.  Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego TAK

Sfera działalności pożytku Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 85.51.Z

- wyjazd treningowy narciarstwa zjazdowego uczniów ZSS i mieszkańców DPS w− Wisła

- organizacja wypoczynku dla mieszkańców DPS w okresie ferii zimowych

- wspólnie spędzamy czas i poznajemy naszą okolic- cykliczne wyjazdy rekreacyjne dla mieszkańców DPS

- IV Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych w Strzelcach Opolskich

- wyjazd rekreacyjno- rehabilitacyjny nad Jezioro Turawskie dla mieszkańców DPS

- treningowy obóz sportowy narciarstwa zjazdowego ze szkolnymi zawodami narciarstwa zjazdowego dla uczniów ZSS w Kadłubie

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 85.59.Z

- Przegląd Małych Form Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „W magicznym świecie”

- Wojewódzki konkurs plastyczny "Twórczość D.Gellner",

- pozalekcyjne zajęcia kulinarne dla uczniów ZSS przy DPS

- wyjazd treningowy narciarstwa zjazdowego- Wisła

- organizacja wypoczynku dla mieszkańców DPS w okresie ferii zimowych

- wspólnie spędzamy czas i poznajemy naszą okolicę- wyjazdy rekreacyjne dla mieszkańców DPS − IV Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych

-  wyjazd rekreacyjno- rehabilitacyjny nad Jezioro Turawskie dla mieszkańców DPS treningowy obóz sportowy narciarstwa zjazdowego ze szkolnymi zawodami narciarstwa zjazdowego

3) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 85.10.Z

- organizacja i prowadzenie placówki przedszkolnej Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich dla dzieci od 2,5 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka realizuje specjalne potrzeby edukacyjno- opiekuńczo− wychowawcze podopiecznych, zapewnia dodatkowe terapie specjalistyczne z zakresu logopedii, psychologii, integracji sensorycznej, kynoterapii oraz realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Przedszkole realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. Placówka zapewnia opiekę pielęgniarki. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00-16.00.

4.  Informacja dotyczĄca działalnoŚci odpłatnej poŻytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1.  Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  NIE

5.  Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1.  Organizacja prowadziła działalność gospodarczą      NIE

 

 

 

III. Przychody i koszty organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łgczna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wynikówƒzysków i strat)

457,603.04 zł

a) Przychody z działalnosci nieodpłatnej pozytku publicznego

457,603.04 zł

b) Przychody z działalnosci odpłatnej pozytku publicznego

0.00 zł

c) Przychody z działalnosci gospodarczej

0.00 zł

d) Przychody finansowe

0.00 zł

e) Pozostałe przychody

0.00 zł

2. Informacja o zródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

17,627.40 zł

2.2. Ze zródeł publicznych ogółem:

429,968.64 zł

a) ze srodków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0.00 zł

b) ze srodków budzetu panstwa

0.00 zł

c) ze srodków budzetu jednostek samorzgdu terytorialnego

429,968.64 zł

d) ze srodków panstwowych funduszy celowych

0.00 zł

2.3. Ze zródeł prywatnych ogółem:

6,490.00 zł

a) ze składek członkowskich

390.00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

6,100.00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

0.00 zł

d) z ofiarnosci publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0.00 zł

e) ze spadków, zapisów

0.00 zł

f) z wpływów z majgtku (w szczególnosci sprzedazy lub wynajmu składników majgtkowych)

0.00 zł


 

2.4. Z innych zródeł

3,517.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania srodków pochodzgcych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan srodków pochodzgcych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzien roku sprawozdawczego

0.00 zł

3.2. Wysokosc kwoty pochodzgcej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

0.00 zł

 

3.3. Działania, na które wydatkowano srodki pochodzgce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególnosci okreslone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pozytku publicznego wydatkowała najwiqcej srodków

pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

 

 

 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

 

 

 

Koszty ogółem:

W tym: wysokosc kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

460,419.51 zł

27,777.46 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalnosci pozytku publicznego

460,419.51 zł

27,777.46 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnosci pozytku publicznego

0.00 zł

0.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej

0.00 zł

 

d) koszty finansowe

0.00 zł

 

e) koszty administracyjne

0.00 zł

 

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwigzanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5. Wynik działalnosci odpłatnej i nieodpłatnej pozytku publicznego lub działalnosci gospodarczej organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalnosci nieodpłatnej pozytku publicznego

−2,816.47 zł

5.2. Wynik działalnosci odpłatnej pozytku publicznego

0.00 zł

5.3. Wynik działalnosci gospodarczej

0.00 zł

w tym: wysokosc srodków przeznaczona na działalnosc pozytku publicznego

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnien w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych                                         0.00 zł

z podatku od nieruchomosci                                                                   0.00 zł

z podatku od czynnosci cywilnoprawnych                                            0.00 zł

z podatku od towarów i usług                                                                 0.00 zł

z opłaty skarbowej                                                                                    0.00 zł


 

z opłat sądowych                                                                                       0.00 zł

z innych zwolnień, jakich:                                                                          0.00 zł

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej

radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z

pózn. zm.)

 

NIE


 

 

 

 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własnosci lub prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa lub jednostek samorzgdu terytorialnego, lub zawarła na

preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy uzytkowania, najmu, dzierzawy lub uzyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych

nieruchomosci nastqpujgce prawo:

 

(Nalezy wskazas jednq lub wigcej pozycji)

 

 

 

NIE

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby swiadczgce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi nalezy uwzglgdnis wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub czgss etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jesli obecnie nie sq juz zatrudnione w organizacji)

 

 

7.0 osób

 

1.2. Przeciqtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby okreslis przecigtne zatrudnienie nalezy zsumowas wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiqcach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadajqcymi czgsci etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodas do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesigcy i podzielis przez 12. Wynik wpisas z dokładnosciq do 1 miejsca po przecinku)

 

 

 

3.8 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji swiadczgcych usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10.0 osób

2. Członkowie

 

2.1. Organizacja posiada członków

 

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzien roku sprawozdawczego

13.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

 

3.1. Organizacja korzystała ze swiadczen wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami sq osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonujq swiadczenia na rzecz organizacji, niezaleznie od tego, czy sq to

osoby niezwiqzane z organizacjq, członkowie, pracownicy, osoby swiadczqce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

 

 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujgcych swiadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niz 30 dni

(Kazdy wolontariusz powinien bys liczony tylko raz, niezaleznie od liczby swiadczen wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

 

0.00 osób

 

w tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby swiadczgce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarzgdzajgcego

0.00 osób

b) inne osoby

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujgcych swiadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6

miesiqcy

(Kazdy wolontariusz powinien bys liczony tylko raz, niezaleznie od liczby swiadczen wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

 

1.00 osób

 

w tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby swiadczgce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarzgdzajgcego

0.00 osób

b) inne osoby

1.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujgcych swiadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuzszy niz 6

miesiqcy

(Kazdy wolontariusz powinien bys liczony tylko raz, niezaleznie od liczby swiadczen wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

 

0.00 osób

 

w tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby swiadczgce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarzgdzajgcego

0.00 osób

b) inne osoby

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

 

1.Łgczna kwota wynagrodzen (brutto) wypłaconych przez organizacjq w okresie sprawozdawczym

 

226,326.46 zł

a) z tytułu umów o pracq

113,618.06 zł

- wynagrodzenie zasadnicze

86,134.34 zł

- nagrody

3,400.00 zł

- premie

12,920.15 zł

− inne swiadczenia

11,163.57 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

112,708.40 zł

2. Łgczna kwota wynagrodzen wypłaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom swiadczgcym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwigzku z prowadzong działalnoscig pozytku publicznego

 

112,708.40 zł

w tym:

a) w zwigzku z prowadzong działalnoscig odpłatng pozytku publicznego

0.00 zł

b) w zwigzku z prowadzong działalnoscig nieodpłatng pozytku publicznego

112,708.40 zł

3. Łgczna kwota wynagrodzen wypłaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom swiadczgcym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwigzku z prowadzong działalnoscig gospodarczg organizacji

 

0.00 zł

 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

Aby okreslis przecigtne miesigczne wynagrodzenie nalezy: 1.zsumowas wszystkie kwoty wynagrodzen wypłacone w ciqgu roku sprawozdawczego (wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia oraz umowy

cywilnoprawne); 2. podzielis zsumowanq kwotg przez 12 (miesigcy)

 

 

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu

kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne ąwiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

(patrz komentarz do punktu 4)

 

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

(patrz komentarz do punktu 4)

 

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom ąwiadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

(patrz komentarz do punktu 4)

 

 

18,860.54 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

 

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu

kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

 

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie

zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

 

114.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne ąwiadczenia, oraz

wynagrodzenia wypłaconego osobom ąwiadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

3,920.00 zł

 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Mozna podzielis sig z opiniq publicznq dodatkowymi uwagami dotyczqcymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzen w organizacji, wówczas nalezy wpisas te uwagi w przygotowane pole)

 

VII. Informacja o udzielonych przez organizacjq pozytku publicznego pozyczkach pieniqznych w okresie sprawozdawczym

 

1. Organizacja udzielała pozyczek pieniqznych

NIE

2. Wysokosc udzielonych pozyczek pieniqznych

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

 

NIE

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota


 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

 

NIE

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacji

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielajgcego dotacji

Kwota

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

(Nalezy wpisas realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pózn. zm.) oraz te, do których nie stosuje sig przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartoss nie przekroczyła wyrazonej w złotych równowartosci kwoty 14.000 euro)

 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

 

NIE

2. Informacja na temat realizowanych zamówien i kwot otrzymanych na ich realizacjq

Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

X. Informacje uzupełniajgce

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowigcym spółki

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów lub akcji w kapitale

% udziału w ogólnej liczbie głosów


2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pózn. zm.) lub

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdańfinansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

 

NIE

 

5. Dodatkowe informacje

 

 

 

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

 

 

 

13-03-2017 Kornelia Mroszczyk

 

 

 

Data wypełnienia sprawozdania