PROTOKÓŁ 1/2016

z IX Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

z dnia 07.03.2016 r.

IX  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie odbyło się w drugim terminie .

 

W zebraniu, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 6 osób. Obrady otworzyła
p. K. Mroszczyk przedstawiając obecnym porządek niniejszego zebrania:

  1. Sprawozdanie merytoryczne
  2. Sprawozdanie finansowe
  3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
  4. Wysokość składki członkowskiej na rok 2016
  5. Plan działalności na rok 2016
  6. Sprawy różne

Zaproponowany porządek zebrania został jednogłośnie przyjęty przez obecnych. W kolejnej części  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia rozpoczęto wybór przewodniczącego
i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę K. Mroszczyk.  
W przeprowadzonym jawnym głosowaniu przewodniczącym zebrania została p. K. Mroszczyk, wybrana jednogłośnie. Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę
M. Szendzielorz-Nowakowskiej.  W przeprowadzonym jawnym głosowaniu protokolantem zebrania została wybrana jednogłośnie p. M. Szendzielorz-Nowakowska.


Ad.1.

Przewodnicząca zebrania p. K. Mroszczyk przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok, przygotowane, opracowane przez Zarząd. Sprawozdanie   zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 1/2016

uchwała nr 1/2016

Ad.2

Sprawozdanie finansowe przygotowane przez Zarząd,  odczytane przez p. K. Mroszczyk zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 2/2016

uchwała nr 2/2016

Ad.3

Sprawozdanie komisji rewizyjnej przygotowane przez p. I. Mielcarz, B. Macygon i A. Kukuła zostało odczytane przez p. Iwonę Mielcarz.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r. zostało zatwierdzone pozytywnie

uchwałą nr 3/2016 . Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2016

P. Iwona Mielcarz w imieniu komisji rewizyjnej przedstawiła pytania do Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu – w odpowiedzi przekazali informację, że przeanalizują uwagi komisji.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium.

Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2016

Ad. 4

Prezes Stowarzyszenia zaproponowała wysokość składki członkowskiej na kolejny rok
w wysokości 30 zł, zgodnie z  propozycję Zarządu

Wysokość składki została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2016

Ad 5.

Przewodnicząca zebrania p. K. Mroszczyk przedstawiła plan działalności Stowarzyszenia na rok 2016,  przygotowane przez Zarząd::

- Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich

- Wsparcie działań edukacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie.

Ad 6

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiana polega m.in. na wprowadzeniu pojęcia jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą  i spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Po analizie obowiązujących przepisów regulujących prowadzenie księgowości w naszej organizacji IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  podejmuje decyzję w drodze uchwały nr 6/2016 , że od 2016 r. Stowarzyszenie przyjmuje status jednostki mikro i sprawozdania finansowe będą przygotowane dla jednostek mikro,  zgodnie z Ustawa o rachunkowości.

Uchwała nr 6/2016

 

Pani Prezes podziękowała wszystkim za cały rok współpracy.

 

 

przewodniczący zebrania                                                                            protokolant

K. Mroszczyk                                                                              M. Szendzielorz- Nowakowska

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2016

 

 

IX Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2015

 

 

 

Zebrani w dniu 07.03.2016 r. zatwierdzili pozytywnie sprawozdanie merytoryczne

z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. stanowi załącznik do uchwały.

 

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

 

UCHWAŁA NR 2/2016

 

 

IX Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

 

 

 

 

Zebrani w dniu 07.03.2016 r. zatwierdzili pozytywnie sprawozdanie finansowe z  działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. stanowi załącznik do uchwały.

 

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

 

 

UCHWAŁA NR 3/2015

 

 

IXI Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016

 

 

 

 

Zebrani w dniu 07.03.2016 r. zatwierdzili pozytywnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

Sprawozdanie za 2015 r. stanowi załącznik do uchwały.

 

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

 

 

UCHWAŁA NR 4/2016

 

 

IX Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

 

 

 

Zebrani w dniu 07.03.2016 r. udzielili, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi za rok 2015

 

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

 

UCHWAŁA NR 5/2016

 

 

IX Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

w sprawie wysokości składki członkowskiej na  rok 2016

 

 

 

 

Zebrani w dniu 07.03.2016 r. zatwierdzili wysokość składki członkowskiej na rok 2016

w kwocie 30.00 zł (trzydzieści złotych)

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

 

 

UCHWAŁA NR 6/2016

 

 

IX Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

w sprawie prowadzenia rachunkowości

 

 

 

 

Zebrani w dniu 07.03.2016 r. zmianę  statusu jednostki mikro i sprawozdania finansowe będą przygotowane dla jednostek mikro,  zgodnie z Ustawa o rachunkowości.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.