SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA ZA ROK 2014


NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORGANIZACJI
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
ADRES: ul Zamkowa 5, 47-175 Kadłub
SIEDZIBA: kraj - Polska, województwo -opolskie,  powiat -strzelecki, gmina –Strzelce Opolskie.
DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
25.05.2008 r. XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000306950
INFORMACJA DOTYCZĄCA NR REGON, NR NIP
Główny Urząd Statystyczny w Opolu REGON 160194550
Urząd Skarbowy w Strzelcach Op. NIP 7561930964

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU
1.Kornelia Mroszczyk –  PREZES
2.Monika Szendzielorz - Nowakowska - WICEPREZES
3.Sylwia Stanek - CZŁONEK
4.Jan Chabraszewski - CZŁONEK

OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA
Celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie  i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rehabilitacji, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej  niepełnosprawnych, w szczególności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
2.Udzielanie wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego podmiotom fizycznym i prawnym  działającym na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie  w zakresie;
a) przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji zaplecza  sportowego, socjalnego, rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
b) rozwoju bazy edukacyjno - terapeutycznej,
c) rozwoju bazy medycznej i rehabilitacyjnej,
3.Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością.
4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
5.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji  terapeutycznych osób i instytucji zainteresowanych rehabilitacją, integracją i reintegracją społeczna i zawodową niepełnosprawnych.
6.Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych .
7.Ochrona i promocja zdrowia oraz prozdrowotnego stylu życia osób z niepełnosprawnością.
8.Udzielanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom bezpośredniej kompleksowej pomocy w zakresie wynikającym z potrzeb środowiska niepełnosprawnych.
9.Organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
10.Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska.
11.Promocja, organizacja i wspieranie  wolontariatu.
12.Wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych ich rodzinom i opiekunom w trudniej sytuacji życiowej  i wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin , w tym:
- Organizowanie  i prowadzenie warsztatów terapii dla osób niepełnosprawnych,
- Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych , w tym likwidowanie uprzedzeń wobec niepełnosprawnych,
- Tworzenie i realizowanie  programów reintegracji społecznej i zawodowej dla niepełnosprawnych jako grupy podlegającej wykluczeniu społecznego w formie centra integracji społecznej ,klubów integracji społecznej oraz  samopomocy.
- Organizowanie działalności integrującej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych ich rodziców, opiekunów, wolontariuszy i przyjaciół.
• Tworzenie, rozwijanie oraz prowadzenie placówek działających w sektorze ochrony zdrowia oraz placówek edukacyjnych w tym szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków wsparcia oraz innych form rehabilitacji, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
• Organizowanie i finansowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkoleń i warsztatów, i seminariów dla podmiotów fizycznych i prawnych  działających na rzecz osób niepełnosprawnych
•  Współpracę z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi działającymi w zakresie pomocy społecznej,  zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.
• Prowadzenie, finansowanie organizowanie rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizjoterapią
• Organizowanie prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
• Podejmowanie innych działań służących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
• Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych z udziałem niepełnosprawnych
• Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych mających w swoim programie rehabilitację i rekreację,
• Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych
• Promocję sportu osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,
• Organizowanie warsztatów, wystaw, festiwali, konferencji pokazów i innych dla osób niepełnosprawnych i z udziałem osób niepełnosprawnych promujący ich aktywność
• Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska .
• Współpracę z organami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
• Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia
• Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
• Organizowanie akcji wspierających i promujących wolontariat
• Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych
• Podejmowanie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Stowarzyszenie nie prowadziło w 2014 roku działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie  w roku 2014 zatrudniało 8  pracowników:
- w ramach realizacji zadania publicznego  Dni Aktywności Sportowo – Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja IV  – Bowling  (ROPS - Opole) – 1 osoba ,
- w ramach projektu dofinansowanego w ze środków Fundacji PZU „Małymi krokami w samodzielność” – 7 osób.
Stowarzyszenie w roku 2014 nie udzielało pożyczek.
W okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola  w  organizacji :
- przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Opolu w związku z realizacją zadania” Dni Aktywności Sportowo – Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja IV – Bowling” dla  niepełnosprawnych mieszkańców województwa opolskiego  i ich opiekunów  .


Informacje o działalności statutowej w roku 2014

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Środki finansowe wewnętrzne ( odpis podatkowy):
1.zadanie „Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez nowe formy rekreacji i zabaw”  dla 110 podopiecznych DPS w Kadłubie w formie zakupu flikerów,
2.zadanie „Rehabilitacja społeczna mieszkańców DPS w Kadłubie poprzez jednodniowe wyjazdy integracyjno-rekreacyjne dla 110 osób niepełnosprawnych DPS-u, ich opiekunów i wolontariuszy,
3.pobyt 15 osób małoletnich na 4- dniowej wycieczce rekreacyjno-integracyjnej nad Jeziorem Turawskim,
4.zadanie „Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w warsztatach w Muzeum Chleba w Radzionkowie” dla uczestników warsztatów terapeutycznych działających w DPS w Kadłubie
5.zadanie „Dzień Dziecka – wycieczka do ZOO do Opola” dla uczniów ZSS przy DPS w Kadłubie
6.zadanie „cykl popołudniowych integracyjnych zajęć promujących zdrowy styl życia poprzez naukę chodu z kijkami nordic-woking” dla mieszkańców DPS-u  w Kadłubie,
7.zadanie „ W wakacje jesteśmy razem” aktywne formy spędzania wakacji letnich dla mieszkańców DPS pozostających na czas wakacji w DPS- się w Kadłubie,
8.zadanie „Popołudniowe zajęcia kulinarne dla uczniów ZSS przy DPS w Kadłubie na rok szkolny 2014/2015,  
9.zadanie „ Wyjazd uczniów ZSS przy DPS  do teatru J. Kochanowskiego w Opolu”.
10.zadanie :Wycieczka edukacyjna „Poznajemy Świat” uczniów ZSS przy DPS ,
11.Przegląd małych form teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie „W magicznym świecie” dla uczniów ZSS woj. opolskiego,
12.Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne „Mój przyjaciel koń”- II edycja dla II klasy Szkoły Podstawowej przy DPS oraz III klasy Gimnazjum przy DPS.
13.Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Wandy Chotomskiej” dla uczniów Zespołów Szkół Specjalnych województwa opolskiego
14.Wycieczka szkolna na zakończenie roku szkolnego do Wioski Indiańskiej w Pokoju dla uczniów ZSS przy DPS
15.Wyjazd grupowy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie do Brennej,  
16.zadanie „Treningi sportowe przygotowujące do udziału w Ogólnopolskich Zawodach Sportów Zimowych Olimpiad Specjalnych” dla mieszkańców DPS w Kadłubie.
17.zadanie „Treningowy wyjazd narciarstwa zjazdowego do Wisły” dla uczniów ZSS i mieszkańców DPS w Kadłubie
18.Wycieczka edukacyjna „Zielona Szkoła” do Grzybowa dla uczniów ZSS przy DPS
19.Szkolny projekt edukacyjny „Szlakiem polskich legend”. dla uczniów ZSS przy DPS
20.Wycieczka szkolna do kina dla uczniów ZSS przy DPS w Kadłubie
21.Mateusz Pietruszka  -dofinansowanie w ramach 1% do wycieczki do Brennej

Środki finansowe pozyskane z zewnątrz ( dotacje):
1.Projekt dofinansowany w ze środków Fundacji PZU :   „Małymi krokami w samodzielność” dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu strzeleckiego w wieku 3-15 lat,
2.zadanie publiczne  Dni Aktywności Sportowo – Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja IV  – Bowling ( ROPS Opole)

Szczegółowe skutki finansowe wymienionych zdarzeń  zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 oraz w treści Uchwał które podjął Zarząd w 2014 r.
Zarząd odbył  7  posiedzeń.
Zarząd podjął   6  uchwał:
Liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia na dzień 31.12.2014 r. -  20 osób
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA
•Składki członkowski –600,00 zł.
•Darowizny – 200,00 zł.
•Dotacje –   47 028,00  zł.
-  ROPS w Opolu –  31 314,00  zł.
- PZU  –  15 714,00 zł
1% - pożytek publiczny –  28 396,65 zł. w tym cel szczegółowy – 5 899,00 zł:
a) Szymon Paraciej – 235,70  zł
b) Mateusz Pietruszka – 225,70 zł.
c) projekty szkolne – 3 978,50 zł.
d) Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie – 1 459,10 zł.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W ROKU 2014

•realizacja celów statutowych – 74 053,37 zł.
•Administracja – 1 744,74 zł.

INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM:
Środki finansowe Stowarzyszenia ulokowane są na rachunku bankowym:
Bank Spółdzielczy Krapkowice o/Strzelce Opolskie
Nr 86 8884 1030 2004 0001 2120 0001
Informacje o aktywności Stowarzyszenia w roku 2014 ukazywały się w lokalnej prasie.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014 można przeczytać na stronie www.zss_kadlub.wodip.opole.pl   - zakładka Stowarzyszenie oraz www.niepelnosprawni-kadlub.pl


Sprawozdanie zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 26.02.2015 r.