PROTOKÓŁ 1/2015

z VI Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie

z dnia 26.02.2015 r.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwołał  VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu  26.02.2015r. na godzinę 14.30. Ze względu na małą frekwencję Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwołał zebranie w drugim terminie, tj. 26.02.2015r. na godzinę 14.45.
W zebraniu, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięły udział 9 osób. Obrady otworzyła p. K. Mroszczyk przedstawiając obecnym porządek obrad:
1.Otwarcie obrad, zatwierdzenie porządku obrad.
2.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3.Zatwierdzenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
4.Przedstawienie, dyskusja, zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2014.
5.Przedstawienie, dyskusja, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.
6. Przedstawienie, dyskusja, przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Wysokość składki członkowskiej na rok 2014.
8. Plan działalności na rok 2014.
9. Sprawy różne, zakończenie zebrania.


Ad. 1.
Obrady VI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie otworzyła Prezes Zarządu p. K. Mroszczyk. W przeprowadzonym jawnym głosowaniu VI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia przyjęło jednogłośnie zaproponowany porządek obrad (9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Ad. 2.
Po uchwaleniu porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia rozpoczęto wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę p. K. Mroszczyk. W przeprowadzonym jawnym głosowaniu przewodniczącym zebrania została wybrana jednogłośnie p. K. Mroszczyk. Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę p. Jana Chabraszewskiego. W przeprowadzonym jawnym głosowaniu protokolantem zebrania został wybrany jednogłośnie p. Jan Chabraszewski.


Ad.3.
Członek Komisji Rewizyjnej p. Barbara Macygon przedstawiła zebranym propozycję regulaminu Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jednogłośnie zatwierdziło przedstawioną propozycję Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
Uchwała 1/2015


Ad. 4.
Przewodnicząca zebrania p. K. Mroszczyk przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2014. Po odczytaniu części I sprawozdania mówiącej o danych, celach statutowych, zasadach i formach działalności szczegółowej analizie Członków poddano kolejne punkty sprawozdania:
•informacje o działalności statutowej:
-zdarzenia prawne o skutkach finansowych
-aktywności Zarządu w ciągu roku 2014 r.,
-liczba członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w 2014 r.,
-przychody Stowarzyszenia w 2014 r.,
-informacja o poniesionych kosztach w 2014r.,
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2014 r. zostało zatwierdzone pozytywnie uchwałą nr 2/2015. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za” głosowało 9 osób.
Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik nr 1 do uchwały 2/2015

Ad .5.
Przewodnicząca zebrania p. K. Mroszczyk przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za rok 2014.  Członek Zarządu p. S. Stanek pełniąca funkcję księgowej objaśniała kolejne punkty sprawozdania. Szczególną uwagę Walne Zebranie zwróciła na wydatki związane z administracją. Pani Stanek wyjaśniła źródło pokrycia wydatków związanych z administracją, gdyż wpływy ze składek wynosiły tylko 600,00 zł., zaś całkowity koszt funkcjonowania administracji wynosił w 2014 roku 1 744,44 zł. Brakująca różnica została pokryta z odsetek, darowizny oraz środków finansowych przeniesionych z roku 2013. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2014 r. zostało  zatwierdzone pozytywnie uchwałą nr 3/2015. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za” głosowało 9 osób.
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1 do uchwały 3/2015

Ad.6.
W tej części zebrania pani Barbara Macygon – członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r. zostało zatwierdzone pozytywnie uchwałą nr 4/2015. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie -„za” głosowało 9 osób. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do uchwały 4/2015. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014. W wyniku głosowania jawnego Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium za rok 2014 jednogłośnie (9 głosów „za”).
Uchwała nr 5/2015


Ad.7.
Przewodnicząca zebrania p. K. Mroszczyk przedstawiła zebranym propozycję Zarządu w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2015. Zarząd proponuje składkę członkowską na rok 2015 w wysokości 30 zł. Członkowie Stowarzyszenia obecni na zebraniu zatwierdzili propozycję Zarządu do realizacji. Składka członkowska wynosi 30 zł w  roku 2015.
Uchwała nr 6 /2015  została przyjęta przez zebranych jednogłośnie - „za”, głosowało 9 osób.

Ad. 5
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia opracowało  kierunki działania Stowarzyszenia na rok 2015 :
•Realizacja projektów związanych z wspieraniem wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rehabilitacji, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, w szczególności projektów związanych z specjalistycznymi potrzebami osób indywidualnych,
•Realizacja konkursów ogłoszonych przez ROPS, Starostwo Powiatowe i inne instytucje, których głównym celem będzie cel rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
•Kontynuacja współpracy z administracją publiczną, kościołem katolickim, placówkami, osobami fizycznymi w celu realizacji celów Stowarzyszenia,
•Pozyskiwanie sponsorów na działalność statutową  Stowarzyszenia,
•Otwarcie działalności gospodarczej – kod PKD 85.10.Z, (wychowanie przedszkolne)
•Wsparcie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie w modernizacji dwóch gabinetów specjalistycznych (integracja  sensoryczna SI, Biofeedback)
•Otwarcie placówki przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu strzeleckiego (do 10 beneficjentów) w Strzelcach opolskich, przy ulicy Pobożnego 1,

Ad. 8.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014 można przeczytać na stronie www.niepelnosprawni-kadlub lub  na stronie www.zss_kadlub.wodip.opole.pl   - zakładka Stowarzyszenie.
Na tym przewodnicząca zebranie zakończyła życząc owocnej pracy dla niepełnosprawnych.


przewodniczący zebrania:                                                           protokołował:
Kornelia Mroszczyk                                                                      Jan Chabraszewski