SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA ROK 2013 W UKŁADZIE RODZAJOWYM

KONTO NAZWA KONTA OGÓŁEM WYKONANIE OGÓŁEM KOSZTY OGÓŁEM KOSZTY OGÓŁEM KOSZTY
OGÓŁEM KOSZTY
ZADAŃ STATUTOWYCH ADMINISTRACYJNE FINANSOWE POZOSTAŁE
400 AMORTYZACJA 0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 19 734,13 19 734,13 0,00
402 ZUŻYCIE ENERGII 0,00
403 USŁUGI OBCE 52 628,86 52 335,06 293,80
404 PODATKI I OPŁATY 0,00
405 WYNAGRODZENIA RAZEM 3 000,00 3 000,00
406 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 0,00
407 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 0,00
408 KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY 0,00 0,00 0,OO
409 POZOSTAŁE KOSZTY 485,78 419,78 66,00
RAZEM 75 848,77 75 488,97 359,80 0,00 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA SPORZĄDZENIA: 01.02.2014r. PODPISY..........................................................