SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2013r.

KONTO WYSZCZEGÓLNIENIE

 

WYKONANIE W ZŁOTYCH


720 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ RAZEM 79 206,45
-SKŁADKI RAZEM
1) OSÓB FIZYCZNYCH
925,00
2) OSÓB PRAWNYCH
-WPŁYWY Z AKCJI I ZADAŃ ZLECONYCH 0,00
-1% PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH
25 306,10
- NAWIĄZKI SĄDOWE 0,00
- DAROWIZNY 600,00
- DOTACJE I SUBWENCJE 52 375,35
1) DOTACJA........
2) DOTACJA........
3) ....................
- SUBWENCJE
- WSPARCIE CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH 0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE
1) ODSETKI
163,51
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY 0,00
DOCHODY OGÓŁEM 79 369,96
770 ZYSKI NADZWYCZAJNE 0,00

 

DATA SPORZĄDZENIA: 01.02.2014r.