SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA ZA ROK 2013


NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORGANIZACJI

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie

ADRES: ul Zamkowa 5, 47-175 Kadłub

SIEDZIBA: kraj - Polska, województwo -opolskie,  powiat -strzelecki, gmina –Strzelce Opolskie.

DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

25.05.2008 r. XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000306950

INFORMACJA DOTYCZĄCA NR REGON, NR NIP

Główny Urząd Statystyczny w Opolu REGON 160194550

Urząd Skarbowy w Strzelcach Op. NIP 7561930964

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1.Kornelia Mroszczyk –  PREZES

2. Jolanta Wojtaszak - WICEPREZES

3. Helena Sachta - Griner -  WICEPREZES

4.Sylwia Stanek - CZŁONEK

5.Mara Bobrowska - CZŁONEK

OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie  i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju oraz edukacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych
 3. wspieranie działań na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego
 4. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań osób niepełnosprawnych
 5. wspieranie programów oraz działań promujących prozdrowotny styl życia osób niepełnosprawnych
 6. organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
 7. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie:
  1. przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i modernizacji kompleksu sportowego, rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
  2. rozwoju bazy dydaktycznej,
  3. rozwoju bazy medycznej,
  4. doskonalenia kadry terapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej

 

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

―    współpracę z organami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

―    organizowanie prelekcji, sympozjów, konferencji, szkoleń i warsztatów,

―    współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,

―    gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,

―    organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych zaspokajających różne potrzeby mieszkańców DPS ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspomagających oraz stymulujących rozwój psychofizyczny i społeczny mieszkańców DPS,

―    organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych mających w swoim programie rehabilitację i rekreację,

―    organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,

―    promowanie i organizowanie wolontariatu,

―    podejmowanie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD

REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

STOWARZYSZENIE  W ROKU 2013 ZATRUDNIAŁO 3  PRACOWNIKÓW w ramach realizacji projektów z ROPS - Opole

STOWARZYSZENIE W ROKU 2013 NIE UDZIELAŁO POŻYCZEK.

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁA PRZEPROWADZANA KONTROLA W  ORGANIZACJI :

- przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. w związku z realizacja zadania „II rajd niepełnosprawnych „babie lato w kajaku” dla  niepełnosprawnych mieszkańców powiatu strzeleckiego i ich opiekunów  .

- przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Opolu w związku z realizacją zadania” Dni Aktywności Sportowo – Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja II – Bowling” dla  niepełnosprawnych mieszkańców województwa opolskiego  i ich opiekunów  .

Informacje o działalności statutowej w roku 2013

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców DPS i uczniów ZSS przy DPS w Kadłubie w ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej  oraz na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego  :

 • Przegląd małych form teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie "W magicznym świecie" dla pięciu placówek oświatowych z województwa opolskiego;
 • Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie pod hasłem „Twórczość Ewy Szelburg-Zarembina j i Marii Konopnickiej” dla uczniów szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych województwa opolskiego;
 • Spektakle profilaktyczne „Bajka o szczęściu”,  „Smoczy festyn” dla uczniów ZSS i mieszkańców DPS.
 • „Mój przyjaciel koń”- jazda rekreacyjna dla uczniów ZSSS przy DPS
 • Dwudniowy trening narciarstwa zjazdowego dla uczniów ZSS i mieszkańców DPS
 • Organizacja wypoczynku w ferie zimowe dla mieszkańców DPS
 • Regionalny Turniej  Bowlingowy dla 80 sportowców olimpiad specjalnych i 20 trenerów
 • Zakup materaca przeciwodleżynowego w celu zapobiegania powstawania odleżyn u niepełnosprawnych,  leżących narażonych na odleżyny dla DPS
  Turnus rehabilitacyjny w Ustroniu – Szymon Paraciej – środki finansowe cel szczegółowy odpisu podatkowego 1%
 • Miting pływacki dla osób niepełnosprawnych organizowany przez ZSS przy DPS
 • Zielona szkoła dla uczniów ZSS przy DPS w Kadłubie (Góra Św. Anny i okolice)
 • Wycieczki edukacyjne „Poznajemy świat” organizowane przez ZSS przy DPS
 • Wycieczka edukacyjna dla grupy „Słonecznych” do Stumilowego lasu – Żyrowa
 • Wypoczynek letni dla podopiecznego DPS Marcina Spyra
 • Wycieczka do Jura parku w Krasiejowie dla 30 podopiecznych  głębiej upośledzonych umysłowo DPS i 6 opiekunów
 • Pobyt rekreacyjno-rehabilitacyjny w Turawie dla 17 podopiecznych DPS wraz z opiekunami.
 • Wypoczynek w czasie wakacji letnich „wspólnie spędzamy czas i poznajemy okolice”, 50 podopiecznych DPS, którzy pozostają na czas wakacji w placówce.
 • Wakacyjny piknik grupy II DPS  dla podopiecznych pozostających na czas wakacji w placówce.
 • Jednodniowa wycieczka do Wrocławia mieszkańców DPS
 • Jednodniowa wycieczka do Żyrowej mieszkańców DPS
 • Zajęcia kulinarne „Z gotowaniem za pan brat”
 • Odwiedziny Mikołaja w dniu 6 grudnia mieszkańców DPS
 • Konkurs „Piękny Uśmiech”- nadzorowanie szczotkowania zębów. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
 • Organizacja ferii zimowych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej

SKUTKI FINANSOWE DO REALIZACJI W 2014 R.

 • Wycieczka edukacyjna „Poznajemy Świat” uczniów ZSS przy DPS - kontynuacja.
 • Przegląd małych form teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie „W magicznym świecie” dla uczniów ZSS woj. opolskiego
 • Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne „Mój przyjaciel koń”- II edycja dla II klasy Szkoły Podstawowej przy DPS oraz III klasy Gimnazjum przy DPS.
 • Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Wandy Chotomskiej” dla uczniów Zespołów Szkół Specjalnych województwa opolskiego
 • Wycieczka szkolna na zakończenie roku szkolnego do Wioski Indiańskiej w Pokoju dla uczniów ZSS przy DPS
 • Wyjazd grupowy do Brennej grupy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
 • Treningi sportowe przygotowujące do udziału w Ogólnopolskich Zawodach Sportów Zimowych Olimpiad Specjalnych.
 • Treningowy wyjazd narciarstwa zjazdowego do Wisły dla uczniów ZSS i mieszkańców DPS w Kadłubie
 • Wycieczka edukacyjna „Zielona Szkoła” do Grzybowa dla uczniów ZSS przy DPS
 • Szkolny projekt edukacyjny „Szlakiem polskich legend”. Dla uczniów ZSS przy DPS
 • Wycieczka szkolna do kina dla uczniów ZSS przy DPS
 • Mateusz Pietruszka  -dofinansowanie w ramach 1% do wycieczki do Brennej

 

Szczegółowe skutki finansowe wymienionych zdarzeń  zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 oraz w treści Uchwał które podjął Zarząd w 2013 r..

ZARZĄD ODBYŁ  4   POSIEDZENIA.

ZARZĄD PODJĄŁ   10  UCHWAŁ:

LICZBA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

37 osób

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA

 • Składki członkowski –  925,00 zł.
 • Darowizny –  600,00 zł.
 • Dotacje –   52 375,35 zł.

-  ROPS w Opolu – 46 579,00 zł.

- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op – 4 789,14 zł

- Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. – 1 007,00 zł.

1% - pożytek publiczny –  25 303,10 zł.. w tym cel szczegółowy:

a) Szymon Paraciej – 645,70  zł

b) Mateusz Pietruszka – 503,60 zł.

c) Maria Łoś – 382,00 zł.

d) e-Life – 384,40 zł.

e) ZSS Gimnazjum – 161,50 zł.

f) DPS Kadłub – 174,30 zł.

Rodzice i opiekunowie prawni otrzymali stosowne informacje.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W ROKU 2013

 • realizacja celów statutowych –  75 488,97 zł.
 • Administracja – 359,80 zł.

INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM:

Środki finansowe Stowarzyszenia ulokowane są na rachunku bankowym:

Bank Spółdzielczy Krapkowice o/Strzelce Opolskie

Nr 86 8884 1030 2004 0001 2120 0001

Informacje o aktywności Stowarzyszenia w roku 2013 ukazywały się w lokalnej prasie.

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013 można przeczytać na stronie www.zss_kadlub.wodip.opole.pl - zakładka Stowarzyszenie oraz www.niepelnosprawni-kadlub.pl

Sprawozdanie zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 13.02.2014 r.